Auth Header Image Auth Header Image

Startup x Innovation 

Thailand Expo 2021 : SITE 2021

งาน “STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021” หรือ SITE 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การเปล่งประกายแห่งเทคโนโลยีเชิงลึก ‘DEEP TECH RISING : The Next Frontier of Innovation’ เพื่อนำเสนอโอกาสการยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึกที่ถือเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตสำหรับการขับเคลื่อนประเทศใน 5 สาขา ได้แก่ เกษตร (AgTech) อาหาร (FoodTech) การแพทย์ (MedTech) อวกาศ (SpaceTech) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสําหรับ บุคคล (AI Robotic Immersive IoT: ARI-Tech)ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เชื่อมโยงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

DeepTech

เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานจากการวิจัยระดับสูง ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานของทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสร้างตลาดใหม่และพลิกโฉมธุรกิจในปัจจุบันได้
Innovations based on applied technologies that require advanced scientific R&D, resulting in significant competitive advantage from defensible intellectual property, with the potential to create new markets and disrupt existing industries.

AgTech (Agricultural Technology)

เทคโนโลยีประยุกต์ที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม เพื่อมาอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเกษตรยุคใหม่ เพื่อที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำการเกษตร เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่แน่นอน ผลกระทบจากภัยพิบัติ ประสิทธิภาพในการทำการเกษตรที่ต่ำ เป็นต้น
Applied technologies used in farming, to facilitate the lives of smart farmers, to overcome traditional barriers to successful harvest, for example, unpredictable climate, disaster aftermaths, or low productivity etc.

FoodTech (Food Technology)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราผลิต เลือก ส่ง เสิร์ฟ และลิ้มรสอาหาร ฟู๊ดเทคยังรวมถึงแนวทางของผู้ผลิตอาหารในการปรับตัวให้เข้ากับนิสัยและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เช่น ต้องการอาหารที่มีประโยชน์และมีความยั่งยืนมากขึ้น
FoodTech are technologies used to reshape the way we produce, choose, deliver, serve, and enjoy food. It also encompasses the adaptations to the changing habits and demands of the consumers, requiring healthier and more sustainable diets

MedTech (Medical Technology)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโซลูชั่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและช่วยชีวิตผู้คน เทคโนโลยีการแพทย์ ครอบคลุมการเดินทางของผู้ป่วยทุกขั้นตอนตั้งแต่ การป้องกันโรค การวินิจฉัย การติดตาม การรักษา และการดูแลผู้ป่วย
Products, services, or solutions designed to improve people's well-being and save lives. MedTech covers every phase of the patient's journey - prevention, diagnosis, monitoring, treatment, and care.

SpaceTech (Space Technology)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศ รวมไปถึงกิจกรรมนอกพื้นผิวโลก เช่น การสื่อสารผ่านดาวเทียม หรือ ระบบขับเคลื่อนยานอวกาศ เป็นต้น
Technologies related to space exploration and extra terrestrial activities such as satellite communications or spacecraft propulsion systems.

ARITech ( AI , Robotics , Immersive , IoT Technology )

กลุ่มของเทคโนโลยีชั้นสูง ประกอบไปด้วย A - Artificial Intelligence หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ R - Robotics หรือ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ I - Immersive หรือ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง โดยอาศัยการเชื่อมโยงและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IoT) ทำให้เราสามารถช่วยวิเคราะห์หรือจัดเก็บข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างมหาศาล เพื่อนำมาพัฒนาเป็นาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค
ARITech is a group of advanced technologies - AI, Robotics, and Immersive (or virtual reality) technology. ARITech is cordially supported by data connectivity via Internet of Things (IoT), allowing us to analyze and store massive amount of usage and behavioral data, which could be personalized into better products or services to the end-users.

promote image

FORUM


พบกับเวทีถ่ายทอดความรู้และเสวนาจากสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการนวัตกรรม และวิทยากรจากต่างประเทศกว่า 80 ท่าน ในกว่า 60 หัวข้อ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงลึกใน 5 ด้าน ทั้งด้านการเกษตร (AgTech) อาหาร (FoodTech) การแพทย์ (MedTech) อวกาศ (SpaceTech) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสําหรับบุคคล(AI Robotic Immersive IoT: ARI-Tech)

50+ Sessions

60+ Speakers

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย
Medical Devices Trending /Chengdu AgTech Silicon Valley Plan / Thai Space Consortium Ecosystem / Telemedical Platform / FoodTech in Future / Towards the next frontier of Gene Editing


5 THEMES


OPPORTUNITY


โอกาสครั้งสำคัญกับการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่แห่งวงการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย ทั้งโอกาสในการแนะนำสินค้าและจับคู่กับพันธมิตรทางธุรกิจระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับ ผู้สนใจเป็นสตาร์ทอัพ และสร้างธุรกิจนวัตกรรมผ่านทางออนไลน์

• Virtual Marketplace

ตลาดจำหน่ายสินค้าเสมือนจริง ที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ธุรกิจสตาร์ทอัพและ Deeptech ชั้นนำ มาจัดแสดงสินค้าและบริการรวมกว่า 200 บูธ

• Online Business Consulting

เวทีบริการให้คำปรึกษาออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษากว่า 30 ท่าน ที่พร้อมมาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพและการสร้างธุรกิจนวัตกรรม

• Online Business Matching

บริการจับคู่ธุรกิจกว่า 30 บริษัท ที่พร้อมจับมือกับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้ก้าวกระโดดสู่ระดับโลก

SHOW


DeepTech Show จะพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) ใน 5 ด้าน ที่จะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาผลผลิต อำนวยความสะดวกให้เราทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกขึ้น

FoodTech (Food Technology)

เทคโนโลยีด้านอาหารที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอาหารที่ไม่เพียงแต่ต้องอร่อย และต้องส่งเสริมสุขภาวะ สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ให้สอดรับกับแนวคิดและรูปแบบชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ในงานจะพบกับ FoodTech อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาความสดและชะลอการเสื่อมสภาพของผลผลิตด้านการเกษตร เช่น ผัก และผลไม้สด
เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้าไปช่วยยกระดับการผลิต การจัดเก็บ การจัดส่ง และการบริโภคอาหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

AgTech (Agricultural Technology)

เทคโนโลยีประยุกต์ที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม เพื่อมาอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเกษตรยุคใหม่ เพื่อที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำการเกษตร ชมตัวอย่าง AgTech ภายในงานกับการให้บริการหุ่นยนต์และยานพาหนะไร้คนขับ (โดรน) สำหรับการ เกษตรที่มีความแม่นยำ จากการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ ที่สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร อย่างหลากหลาย

MedTech (Medical Technology)

เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนบนโลกให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญ ชมตัวอย่าง Medtech ภายในงานกับ ผลิตภัณฑ์กระดูกเทียมไทเทเนียมเทคโนโลยีการพิมพ์ 3มิติ เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตโมเลกุลโปรตีนโดยใช้พืช เพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพ

SpaceTech (Space Technology)

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ เทคโนโลยีอวกาศนั้นพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก ไม่เพียงแต่เป็นการสำรวจบริเวณอวกาศโดยรอบเหมือนเช่นที่ผ่านมา แต่เป็นการทดลองและนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ในการศึกษาต่อยอดเพื่อทำให้ เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติให้ได้มากที่สุด เช่น ระบบวิเคราะห์พื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสังเกต ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ และการใช้ประโยชน์อื่น นวัตกรรมเชิงลึกและลํ้ายุคที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตๆ

ARITech (AI, Robotics, Immersive, IoT Technology)

กลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงดิจิทัลครั้งนี้ ที่จะนำพาทุกคนไปเปิดประตูความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาผลผลิต อำนวยความสะดวกให้เราทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น

AWARD

PRIME MINISTER AWARD

รางวัล Prime Minister Award : National Startup 2021

พิธีประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติ Prime Minister Award: National Startup 2021 เพื่อมอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศโดยมีประเภทรางวัลดังนี้

  • Startup of the Year
  • Global Tech Startup of the Year
  • Evangelist of the Year
  • Investor of the Year
  • Best Brotherhood of the Year

รางวัล Prime Minister Award : Innovation for Crisis

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ที่มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งการระบาดของเชื้อไวรัส สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอันเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศและประชากรโลกโดยมีประเภทรางวัลดังนี้

  • Government Sector
  • Private Sector
  • Individual

MEDIA PARTNER