Days
Hours
Minutes
Seconds

Under Construction

We’re working hard to improve our website. Stay tuned.
Days
Hours
Minutes
Seconds

STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022

งาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 หรือ SITE 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Reconnecting the World เชื่อมเรา เชื่อมโลก กลับมาเจอกัน” แม้ว่าทุกประเทศทั่วโลกกำลังอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่ทุกประเทศไม่สามารถที่จะหยุดเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเมืองหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งการเปิดเมืองจะเป็นการเชื่อมโลกและประเทศไทยกลับมาด้วยกัน เพื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่า ประเทศไทยมีเมืองนวัตกรรม (Innovation City) ซึ่งมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อฟื้นฟูให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันได้ต่อไป โดยงาน SITE 2022 จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานที่สามารถเข้าร่วมงานได้ทั้งทางออนไลน์ในรูปแบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse) และทางออฟไลน์โดยสามารถเข้ามาร่วมงานได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565

+ Metaverse Experience มิติใหม่ของการจัดงานรูปแบบจักรวาลนฤมิตที่รวบรวมหลากหลายกิจกรรมครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อสร้างสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเข้าร่วมงานผ่านอวาตาร์ (Avatar) ที่จะเป็นตัวแทนของแต่ละคนในการเข้าร่วมงานในโลกจักรวาลนฤมิต

+ Avatar Real-time Connection มิติใหม่ของการติดต่อเชื่อมโยงกับประชาคมสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของไทย สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน ผ่านอวาตาร์ของแต่ละคนได้แบบทันที

+ Real Opportunity มิติใหม่ของการสร้างโอกาสสำคัญในการหาพันธมิตรทางธุรกิจใน แวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรม ผ่าน Metaverse Marketplace และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ สำหรับผู้สนใจเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นและสร้างธุรกิจนวัตกรรม

Startup x Innovation Thailand Expo 2022 or SITE 2022 is held under the concept of “Reconnecting the World” Although our world has been fighting against the pandemic of Covid-19, we could not stop moving forward. Therefore, Thailand has to prepare for reopening the country once the Covid-19 situation is being eased. The reopening would reconnect the world and Thailand and such reconnection would allow the international community to notice that Thailand has the Innovation City which is distinctive and unique in creating an innovation to help improving a quality of the local people’s lives and to connect with another innovation cities worldwide to bring economic recovery and regain economic growth altogether. SITE 2022 is a hybrid event which the participants could participate either online (in the metaverse) or offline by attending the event at National Innovation Agency from 23-25 June 2022.

+ Metaverse Experience, the new dimension of Thailand’s first event in a metaverse form, compose of various activities, which will bring the new experience to the attendants by traveling into the event with their own avatar.

+ Avatar Real-time Connection, the new dimension of real-time connecting Thailand’s startup community and innovation to the networks of all sectors including the leading speakers around the world via their own avatar.

+ Real Opportunity, the new dimension of opportunity in startup and innovation business matching through Metaverse Marketplace and business consulting services for startups and innovative enterprises.

Forum

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการเข้าร่วมสัมมนาสดตลอด 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ได้ทั้งทางออฟไลน์ได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และทางออนไลน์ผ่านจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ที่จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนอยู่ในห้องสัมมนาจริงและการพูดคุยระหว่างอวตาร์ของผู้เข้าร่วมงานทางออนไลน์ และสอบถามวิทยากรผ่าน Real-time Q&A รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้น

จัดเต็มมากกว่า 35 หัวข้อที่จะถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนวัตกรรมจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 80 ท่าน ใน 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

  1. Global Innovation City: Innovation City, Innovation
    District, Social Inequality
  2. Innovation Thailand: Corporate Challenges, Innovation Leaderships, Thai Unicorns, Global Startup Hub, DeepTech, Investment & Support, Innovation Diplomacy
  3. Metaverse: Metaverse, Infrastructure of Metaverse, Creative Economy

To gain new participation experience of 3-day live seminar from 23-25 June 2022 either offline by attending the event at National Innovation Agency or online through metaverse which provide the virtual environment of the seminar room, the conversation between the avatars of the online participants, an inquiry to the speakers via real-time Q&A, including an implement of AI technology for data gathering and analysis

With the full set of 35 topics regarding an innovation to be lectured and exchanged by 80 local and global experts in 3 main areas namely,

  1. Global Innovation Cities : Innovation City, Innovation District, Social Inequality
  2. Innovation Thailand : Corporate Challenges, Innovation Leaderships, Thai Unicorn, Global Startup Hub, Deep Tech, Investment and Support, Innovation Diplomacy
  3. Metaverse : Metaverse, Infrastructure of Metaverse, Creative Economy
0 +
TOPICS
0 +
SPEAKERS

OPPORTUNITY

โอกาสในการแนะนำสินค้าและหาพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย ผ่านกิจกรรมที่จัดในรูปแบบจักรวาลนฤมิตครั้งแรกของประเทศ รวมถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้สนใจเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นและสร้างธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงการจับคู่ธุรกิจระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้นกับนักลงทุน

An opportunity to introduce the new product and to find the business partner for Thai startups and innovative enterprises in Thailand’s first Metaverse event, plus business consulting services from the professionals in startup and innovative industries including the business matching between startups and investors.

METAVERSE
MARKETPLACE

0 +
BOOTHS

(IBE, STARTUP, CORPORATE)

BUSINESS
CONSULTING

0 +
MENTORS
0 +
SECTORS

BUSINESS
MATCHING

0 +
INVESTORS
0 +
STARTUPS

SHOW

THEME "INNOVATION FOR CRAFTED LIVING"

การแสดงนวัตกรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางนวัตกรรมของประทศไทย ผ่านนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ประณีต หรือ Innovation for Crafted Living ในพื้นที่นวัตกรรมของไทย โดยแสดงเส้นทางของนวัตกรรม (Innovatin Journey) ตั้งแต่ต้นทางในการค้นคว้าวิจัย กระบวนการผลิตจนถึงการเข้าสู่ตลาด
The presentation of innovations that represent identity of Thailand through “Innovation for Crafted Living” which illustrate the Innovation Journey from the beginning of research, production process until entering the market

HEALTHY LIVING

(นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี) -> ภาคกลาง กรุงเทพฯ ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับผู้ป่วย: เส้นทางของการวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกันตกรรมเพื่อให้ชีวิตมีสุขภาพดี ไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์และมีการใช้จริง

HEALTHY LIVING

(Innovation for Healthy Living) -> Central region, Bangkok Yothi Medical Innovation District

Innovative product for patient: The journey of innovative medical research, originated from Yothi Medical Innovation District, in response to the needs of the patient with dental problem for the better healthy living, developed to commercial aspects and finished products.

WEALTHY LIVING

(นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีอาชีพและรายได้ใหม่) -> ภาคอีสาน นครราชสีมา

โคราชวากิว: เส้นทางของนวัตกรรมที่ยกระดับเนื้อเกรดพรีเมี่ยมของไทยตั้งแต่ต้นทางที่ฟาร์มจนถึงการแปรรูปเนื้อโคราชวากิวที่ร้านอาหาร

WEALTHY LIVING

(Innovation for New career and earning for living) -> North Eastern region, Nakhon Ratchasima

Korat Wagyu: The journey of the innovation that upgrade premium Thai beef from the farm to Korat Wagyu dishes served in the restaurant.

HEALTHY LIVING

(นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี) -> ภาคเหนือ เชียงใหม่ ย่านนวัตกรรมเกษตรแม่โจ้

ฟาร์มวิจัยกัญชา: เส้นทางตั้งแต่ฟาร์มปลูกกัญชาไปสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ที่ให้สารแคนาบินอยด์ที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์ และสามารถสร้างสายพันธุ์ที่มีศัยภาพสูงตรงตามความต้องการของตลาด

HEALTHY LIVING

(Innovation for Healthy Living) -> Northern region, Chiang Mai Maejo Agricultural Innovation District

Cannabis Research Field: The journey of the cannabis farm to the research center and development of the strain that provide cannabinoid for medical usage, to the creation of the highly potential strain that serve the needs of market

SMART LIVING

(นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่เป็นมิตรกับโลก) -> ภาคใต้ พัทลุง

โมเดลเขา ป่า นา เล: เส้นทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับภูมิภาค จากต้นทางในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากรัพยากรในพื้นที่ เช่น ปลาลูกเบร่ ที่มีอยู่มากมายในแหล่งน้ำจังหวัดพักลุง จนถึงการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

SMART LIVING

(Innovation for Environmental friendly living) -> Southern region, Phatthalung

Mountain-Forest-Farm-Sea Model: The journey of regional community enterprise promotion from the Songkhla Lake basin to the development of innovative product that create value-added to the local resources such as minnows which are abundantly living in Phatthalung water, to the commercialization

AWARD

PRIME MINISTER AWARD

NATIONAL STARTUP

– STARTUP OF THE YEAR
– GLOBAL TECH STARTUP OF THE YEAR
– EVANGELIST OF THE YEAR
– INVESTOR OF THE YEAR
– BEST BROTHERHOOD OF THE YEAR

NATIONAL STARTUP

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS