Forum Agenda

Day 1

Global Innovation Cities

Day 2

Innovation Thailand

Day 3

Metaverse

10:00 - 11:00

Sunil Kapoor M.Pharm., Ph.D.

PLANT HEAD, R. P. L. ( INDIA ) PHARMA, and Technical Director, Aryvenk Pharmatek Global Solutions Pvt Ltd

เปิดวิสัยทัศน์ “ผู้ว่าฯ ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก” ในการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครด้วย “นวัตกรรมเมืองมหานคร” เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของกลุ่มคนทั้งชาวไทยจากทั่วประเทศ และชาวต่างชาติจากทั่วโลก ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ คนรุ่นใหม่ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ที่รวมตัวกันอยู่ในกรุงเทพฯ ผู้ว่าฯ ชัชชาติไม่ได้จะทำกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งความฝันและโอกาส แต่ความฝันและโอกาสต่างต้องรีบย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ เพราะชัชชาติได้เป็นผู้ว่าฯ!
#เมืองนวัตกรรม #ย่านนวัตกรรม #ความเลื่อมล้ำทางสังคม

 

“The World’s Strongest Governor” is sharing his vision on propelling Bangkok to a better future with “City of Innovations” concept, which will address the diverse needs of the local from all over Thailand and the international from around the world, including the elderly, the disabled, the younger generations and the LGBTQ+. Governor Chatchart does not make Bangkok the city of dreams and opportunities, but dreams and opportunities have started rushing into Bangkok since Chatchart had become its governor!
#InnovationCity #InnovationDistrict #SocialInequality

Assoc.Prof.Dr. Chadchart Sittipunt

Governor of Bangkok

13 หมุดหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ฟังคล้ายชื่อหนังสยองขวัญ แต่มีหมุดหมายหลายข้อที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อพัฒนามิติเชิงสังคม และพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ด้วยวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง เมืองหลักของภูมิภาคที่เจริญและทันสมัย พร้อมความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ สามารถลดความยากจนจากรุ่นสู่รุ่นได้จริง องค์ปาฐกจากสภาพัฒน์ฯ จะนำเสนอว่าหมุดหมายเหล่านี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยได้อย่างไร
#เมืองนวัตกรรม #ย่านนวัตกรรม #ความเลื่อมล้ำทางสังคม

 

Let’s admit the 13 milestones of the 13th National Development Plan does sound like a horror movie title. Yet, many of them are set to improve Thailand’s social dimension and the well-being of Thai people with stronger social and community enterprises. Modern and prosperous regional cities with adequate social protection can reduce cross-generational poverty. The NESDB will share how these milestones will transform the communities across Thailand.
#InnovationCity #InnovationDistrict #SocialInequality

Wirot Nararak​

Deputy Secretary General, ​Office of the National Economic and Social Development Council​

ขุมพลังแห่งจตุภาคี ได้แก่ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเพื่อสังคม ภาคมหาวิทยาลัย และภาครัฐ ต่างมีส่วนช่วยในการนำนวัตกรรมเข้าแก้ไขปัญหาทางสังคม และความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ที่ถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งด้านการศึกษา สวัสดิการสังคม และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ตัวแทนจากทั้ง 4 ภาคส่วนจะมาแบ่งปันบทบาทในการสร้างและขยายผลนวัตกรรมที่นำไปใช้ในเมืองและชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน รวมถึงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนสังคมในอนาคต #เมืองนวัตกรรม #ย่านนวัตกรรม #ความเลื่อมล้ำทางสังคม

 

The power of quadruple: civil society, social enterprises, universities, and government are playing parts in bringing innovations to solve social issues and inequalities aggravated by the COVID-19, from education to social welfare and public health access. The 4 representatives will share their roles in creating and expanding innovations into diverse cities and communities to meet the real needs of the community members, as well as their visions of how to drive the society towards a better future.
#InnovationCity #InnovationDistrict #SocialInequality

Sunit Shrestha

Founder and Managing Director, ​Change Fusion​

Prof. Issarang Nuchprayoon

Md. Phd.,Medical Director, ​Yuenyen Social Enterprise

Asst.Prof.Dr. Nugul Intrasungkha​

Director Of The Institute Of Community Enterprise Incubation Thaksin University

Jantana Benchasup​, Assistant Director

Community Organizations Development Institute (Public Organization)

Moderator: Dr. Amphol Aphathanakorn

Innovation Development Manager, ​National Innovation Agency (Public Organization)​

A picture is worth a thousand words for Yothi Medical Innovation District (YMID). It is the very first medical innovation area in Thailand, ready to support deep research and innovations to become the leading innovation district in Southeast Asia. With the infrastructures from the major hospitals in the area and investment opportunities in medical innovations and real estates, YMID will share their visions and development directions to bolster the sustainable economic ecosystem in the area.
#InnovationCity #InnovationDistrict #MedTech

Clinical Prof. Artit Ungkanont, M.D.

Deputy Dean, Faculty Of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Niruth Sripawatakul

Executive Director Of Sustainable Commerce And Exponential Learning, Phyathai-Paolo Hospital Group

Pakphoom Permmongkol

Managing Director, Research X Co., Ltd.

Moderator: Assoc.Prof.Dr. Panit Pujinda

Head Of The Department Of Urban And Regional Planning, Faculty Of Architecture, Chulalongkorn University

Li Xuan

Chinese Academy of Science

สิงคโปร์ เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การเติบโตของเมืองที่กลายเป็นจุดศูนย์กลางด้านการเงินและเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์การนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้กับแนวทางการบริหารจัดการเมือง และสร้างสรรค์ให้เมืองที่มีขนาดจำกัด กลายเป็นเมืองที่สร้างอิมแพคต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนยืนได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของคนในอนาคต

Brice Richard

Strategy & Insights Lead, Arup Australasia

พลังของ soft power ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ จะก่อให้เกิด impact กับเมืองอย่างไร ร่วมเรียนรู้วิธีการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจได้ สร้างเป้าหมายของการพัฒนา soft power เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำด้านวัฒนธรรมและด้านความคิดสร้างสรรค์ในระดับสากล

Asst.Prof.Dr. Sakkarin Sapu

School of Architecture, Art and Design, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang And Co-founder, UCIA (Urban and Community Interactive Action Centre)

กลุ่มผู้บริหารเมืองที่ได้ผ่านหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม Chief City Innovation Officer หรือ CCIO ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ของตน ร่วมกับฟังความพยายามในการพัฒนานวัตกรรมในมิติต่างๆ และหาคำตอบว่าการพัฒนานวัตกรรมนั้นสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเมืองไปอย่างไร ทั้งในมิติเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

Noppadol Thamwiwat

Managing Director, Saraburi City Development Co., Ltd.

Tak Sriratanobhas

Director Of Khon Kaen Innovation Center, Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

Assoc.Prof.Dr. Aphinun Suvarnaraksha

Director Of The Office Of Agricultural Research And Extension, Maejo University

Moderator: Assoc.Prof.Dr. Panit Pujinda

Head Of The Department Of Urban And Regional Planning, Faculty Of Architecture, Chulalongkorn University

ญี่ปุ่นและโตเกียวที่มักตกเป็นเป้าหมายของสัตว์ประหลาดและมนุษย์ต่างดาวที่หมายจะยึดครองโลก กำลังประสบภาวะวิกฤตด้านประชากรที่ร้ายแรงไม่แพ้กัน จากอายุขัยที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลกในปี 2018 และอัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ำกว่าระดับทดแทนได้มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 รุมเร้าด้วยวัฒนธรรมการไม่จ้างแรงงานที่มีอายุน้อย โตเกียวมีแผนจะนำนวัตกรรมมารับมือวิกฤตความเหลื่อมล้ำนี้อย่างห้าวหาญโดยไม่ต้องพึ่งยอดมนุษย์ได้อย่างไร สู้ต่อไปโตเกียว! #เมืองนวัตกรรม #ความเลื่อมล้ำทางสังคม

 

Japan and Tokyo, the monsters and aliens’ favorite target for world domination, are facing an equally severe demographic crisis from the second longest life expectancy in the world in 2018 and below-replacement fertility rate since the 1970s, exacerbated by the work culture that refuses to employ younger labor. Despite no superhero, how will Tokyo plan to boldly tackle this social inequality with innovations? Keep fighting, Tokyo! #InnovationCity #SocialInequality

Akira Yokouchi

Principal Health Care & Service Business consulting Department
Nomura Research Institute

วิถีการใช้ชีวิตของแต่ละชุมชนมีมนต์ขลังในการดึงดูดผู้คนเข้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียว โอกาสและการเข้าถึงนวัตกรรมที่กระจายออกสู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีผลต่อการดำเนินชีวิตตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับประเทศ เราจะได้เห็นตัวอย่างของชุมชนที่ได้มีการนำนวัตกรรมไปใช้งานและก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสการเชื่อมต่อวิถีชุมชนด้วยนวัตกรรม
#เมืองนวัตกรรม #ความเลื่อมล้ำทางสังคม

 

The unique way of life of each local community has its own magic that attracts and unites people. The opportunities and the access to innovations disseminated to all areas of Thailand have impacted the way of lives all the way from a village to a national level. In this session, we will learn from exemplary communities where innovation has been applied to benefit the areas and help create opportunities to connect with the local way of life through innovations.
#InnovationCity #SocialInequality

มูฮำมัดซูลฮัน ลามะทา

อิหม่ามประจำมัสยิดอัตตอฮีรียะห์ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ชุมพล ศิริภักดิ์

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำรวย ผัดผล

รองประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน

องค์กรธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและเผชิญความท้าทายที่เกิดจากวิกฤตซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ธุรกิจต้องปิดตัวลงจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกจากผลของสงครามการค้าและการสู้รบระหว่างประเทศ องค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจและการลงทุนเพื่อให้อยู่รอดและรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ องค์กรชั้นนำของประเทศไทยมีแนวทางการพลิกจากวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างไร #ศักยภาพทางธุรกิจ #ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม #การลงทุน

 

The corporate world has changed and faced so many challenges during the pandemic which impacted everyone at a global scale. The shutdown of businesses due to the COVID-19, further environmental problems caused by the global warming, and the global recession as a result of trade wars and conflicts between nations have given corporations a need to adapt their business practices and investment directions in order to survive these great adversities. Let’s see how Thailand’s leading corporations have turned crisis into innovative opportunities during this tough time. #BusinessPotential #InnovationLeadership #Investment #CorporateChallenge #Innovationleaderships #Investment

Arakin Rakchittapoke

Head of the Novel Engine Execution Team, Advanced Info Service Public Company Limited

Dr. Somnuek Jaroonjitsathian

Manager, Innovation Strategic Planning and Management, PTT Innovation Institute, PTT Public Company Limited

10:00 – 10:45

ผู้นำในธุรกิจบริการมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ผู้นำรุ่นต่อไปที่มีมุมมองที่เเตกต่างจากรุ่นก่อน เพื่อให้สามารถเผชิญความท้าทายใหม่ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ผู้้นำรุ่นใหม่ในภาคบริการจะต้องมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำทางนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่นำนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจเพื่อสามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจยุคใหม่เข้าสู่โลกยุคดิจิทัล #ศักยภาพทางธุรกิจ #ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม #นวัตกรรมบริการ

Leadership in the service enterprise has been passed on from generation to generation with fresher perspectives. To deal with the new challenges such as economic downturn, higher wages, and the change in customer behaviors, young leaders in the service sector must have the vision and innovation leadership to create an innovative business model that brings innovation to the business in order to transform the modern business into the digital world. #BusinessPotential #InnovationLeadership #ServiceInnovation

Dr. Piyanoot Sumrith​

Founder & Managing Director, Wemove Platform​

Soravit Kitcharoenroj​

Deputy Managing Director, Siribuncha Co., Ltd.​

Nadia Suttikulpanich​

Deputy Executive Vice President (Head Of Fuchsia, Innovation Center), Muang Thai Life Assurance Pcl.​

11:00 – 12:00

เมื่อพูดถึงนโยบายต่างประเทศ การทูตเป็นเครื่องมือหลักในการแสดงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ครอบคลุมซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของประเทศกับส่วนอื่นๆ ของโลก ร่วมรับฟังเอกอัครราชทูตและนักการทูตของฟินแลนด์ ฮังการี และอิสราเอลเกี่ยวกับความพยายามของแต่ละประเทศในการสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพและกระชับความสัมพันธ์กับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชีย อีกทั้งมุมมองแนวโน้มของแต่ละประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบให้กับสตาร์ทอัพ #ศักยภาพทางธุรกิจ #การทูตนวัตกรรม

 

When it comes to foreign policy, diplomacy is the primary tool for representing the overarching objectives and strategies that guide a country’s various interactions with the rest of the world. In this session, we will hear the Ambassadors and diplomats of Finland, Hungary and Israel discuss about the efforts of their respective countries to support the growth of startups and strengthen ties with international markets, particularly Asia. During the discussion, the panellists will address the current startup trend in each country and the supports to strengthen the local startup ecosystems. #BusinessPotential #InnovationDiplomacy

H.E. Mr. Jyri Jarviaho, The Ambassador of Finland to Thailand

The Ambassador of Finland to Thailand

H.E. Ms Orna Sagiv

The Ambassador of Israel to Thailand

Viktoria Sooky

Economic and Commercial Counsellor and Deputy Consul, Embassy of Hungary Bangkok

Moderator: Dr. Pun-Arj Chairatana

Executive Director, National Innovation Agency (Public Organization)

Dr. Pun-Arj Chairatana

Executive Director, National Innovation Agency (Public Organization)

มาร่วมอัพเดตชีวิตยูนิคอร์นไทย มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหลังจากการระดมทุนรอบล่าสุด บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากความคาดหวังของนักลงทุนและลูกค้าที่มีการแปรผันและโลกที่แข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง และพวกเขามีแผนรองรับอย่างไรกับการเปิดเมืองในครั้งนี้ พร้อมทั้งสูตรสำเร็จสู่การเป็นยูนิคอร์น #ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม #ไทยยูนิคอร์นสตาร์ทอัพ #การลงทุน

 

Updates on life as Thai Unicorns: what has changed since the latest round of fundraising? How have the company’s business operations altered with the expectations of investors and customers that are ever-changing in the competitive world? How COVID-19 has impacted the overall business and what is the plan to cope with the lifted border this time? Lastly, what is the success formula of becoming a Thai unicorn? #InnovationLeadership #ThaiUnicornStartup #Investment

Ruamporn Siratanapanta

Deputy CEO of Business & Strategy, Bitkub Online Co., Ltd.

Nutthawadee Sae-Iah

Deputy CEO of Ascend Wealth, Head of Wealth at Ascend Money

ภาพรวมและมุมมองเรื่องการลงทุนในสตาร์ทอัพในช่วงปีที่ผ่านมา ในฐานะ VC และ Angel Investor ประเด็นปัญหาจากประสบการณ์การลงทุน รวมไปถึงสิ่งที่ตามมาหลังโควิด-19 การทยอยเปิดเมืองต่างๆ ของทั่วโลก ส่งผลอย่างไรต่อการลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งมุมมองการสร้างแรงดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศสำหรับธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย #ศักยภาพทางธุรกิจ #ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม #ไทยยูนิคอร์นสตาร์ทอัพ #การลงทุน

 

This session will cover the overview and perspectives on investing in startups over the past year as a VC and Angel Investor, issues from investment experience including what happened after COVID-19 hit the world, how the gradual opening of cities around the world has affected startup investments in Thailand and abroad, as well as the ideas of how to attract foreign investors for innovative businesses in Thailand. #BusinessPotential #InnovationLeadership #ThaiUnicornStartup #Investment

Thanapong Na Ranong

Board Of Directors, Thai Venture Capital Association (Tvca)

Apichai Sakulsureeyadej

Vice President Of Public Relations, Thailand Business Angel Network (Tban)

Pawoot Pongvitayapanu

Ceo & Founder Tarad.Com & E-Frastructure Group

ปัจจุบันการพัฒนา DeepTech ทำให้นักลงทุนและบริษัทขนาดใหญ่มีความสนใจในการลงทุนและสร้างทีมเพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ เสียงสะท้อนจากการพัฒนาให้การยอมรับว่า DeepTech เป็นความหวังในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งอนาคต บริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยมีการตื่นตัวและมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในการส่งเสริมและช่วยผลักดัน อะไรเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังและจาก DeepTech ของประเทศไทย #ศักยภาพทางธุรกิจ #ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม #ไทยยูนิคอร์นสตาร์ทอัพ #เทคโนโลยีเชิงลึก #การลงทุน

 

The developments in DeepTech ecosystems have attracted investors and large corporates to invest and build teams for further business opportunities. The feedbacks from current developments in DeepTech recognize the hope that it brings to the future innovation ecosystem. This session will cover the recent awakening and participations of the large Thai corporates to promote and drive DeepTech as well as their expectations from Thailand’s DeepTech scene. #BusinessPotential #InnovationLeadership #ThaiUnicornStartup #DeepTech #Investment

Patinya Amornratananont

Head Of Technology, Ai And Robotics Ventures Company Limited

Kittima Wongsaen

Executive Committee, Senior Executive Vice President New Business, Senior Executive Vice President Biodiesel Business, Bbgi Public Company Limited

Dr. Siripat Phaisuwat

Assistant Innovation Director, Bangkok Dusit Medical Services Pcl.

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคลื่นลูกใหญ่—นวัตกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีไฮเทคที่เกิดขึ้นใหม่และแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ เนื่องจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีเชิงลึกมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดในปัจจุบันและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ ในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกย้ายจากห้องทดลองไปสู่ตลาด บริษัทต่างๆ ได้เห็นความสำคัญและรวมตัวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ #ศักยภาพทางธุรกิจ #ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม #ไทยยูนิคอร์นสตาร์ทอัพ #เทคโนโลยีเชิงลึก #การลงทุน

 

Get ready for the big wave—innovations powered by emerging high-tech and entrepreneurial approaches. Economic, business, and social impacts can happen anywhere because of DeepTech investments aiming to solve today’s most complex problems and create new business opportunities. As technological advancements move from the lab to the marketplace, companies pay attention and pursue commercial applications. #BusinessPotential #InnovationLeadership #ThaiUnicornStartup #DeepTech #Investment

Ernest Xue

Head of Hello Tomorrow Asia Pacific

ซิลิคอนแวลลีย์เป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางสตาร์ทอัพ ซึ่งหลายเมืองและหลายประเทศพยายามปรับใช้และปรับให้เข้ากับบริบทของตนเอง ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งในฐานะประเทศ AgroFood ประเทศไทยจะทำให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง FoodTech ระดับภูมิภาคได้หรือไม่ อะไรคือความท้าทายและหลุมพรางที่สำคัญที่ต้องระวัง ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมระดับโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น โรคระบาด อัตราเงินเฟ้อ สงคราม การขาดแคลนอาหาร และความล้มเหลวของตลาดการเงิน ระบบนิเวศควรปรับตัวอย่างไรเพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโต รัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงอย่างไรบ้างเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในการพลิกโฉมกรุงเทพฯ ให้เป็นซิลิคอนแวลลีย์ด้าน FoodTech ของโลก #ศูนย์กลางFoodTech #ซิลิคอนแวลลีย์FoodTech #ระบบนิเวศสตาร์ทอัพ

 

Silicon Valley is a symbol of startup hub, which many cities and countries try to adopt and adapt to its own context. With the strong foundation as AgroFood country, will Thailand be able to make Bnagkok as a regional FoodTech hub? What are the key challenges and pitfalls that need to be addressed? With the recent global socioeconomic situations such as pandemic, inflation, war, food shortage, and financial market crash, how should the ecosystem adapt to survive and thrive? What are the government inverventions needed to be implemented to make a real change in transforming Bangkok into FoodTech Silicon Valley of the world? #FoodTechHub #FoodTechSiliconValley #StartupEcosystem

Dr. Chris Aurand

Open Innovation Leader, Thai Union Group PCL.

Semi Hakim

Co-Founder of Kök Projekt

Max Leveau

Co-founder & COO of Forward Fooding

Moderator: Santi Abakaz

CEO / CO-FOUNDER of BIO BUDDY, TASTEBUD LAB, and FUTURE FOOD NETWORK

16:45 – 17:15

สตาร์ทอัพจากทั่วมุมโลกสามารถเติบโตและทำธุรกิจได้ไม่ว่าจากที่ใด ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายหนึ่งที่สำคัญของของสตาร์ทอัพเพราะความหลากหลายของ tech ที่เปิดกว้างและดึงดูดนักลงทุนที่สนใจ GlobalHub เป็นแนวทางรองรับการเติบโตและช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบนิเวศของสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศ โดยมีส่วนสำคัญอย่างไรในการเติบโตของธุรกิจ มาร่วมค้นหาคำตอบว่าอะไรเป็นความได้เปรียบของการใช้บริการของ GlobalHub ผ่านมุมมองของสตาร์ทอัพต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยอยู่จริงทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย และ GlobalHub จะสามารถช่วยยกระดับสตาร์ทอัพไทยอย่างไร #GlobalHub #การลงทุน #บริการครบวงจร #ระบบนิเวศน์สตารท์อัพ

 

Startups from around the world can grow and excel their businesses regardless of their locations. Thailand is one of the important hubs for the startup world because of its wide range of technologies that welcome and attract any interested investors. GlobalHub is a way to support growth and help connect startup ecosystems both domestically and internationally. Listen to how it plays an important role in business growth and what the advantages of using GlobalHub’s services are through the eyes of the international startups that actively perform in various areas across Thailand, as well as how can it help elevate Thai startups. #GlobalHub #Investment #OneStopService #StartupEcosystem

Matas Danielevicius

CEO of Gaorai

Simon Carvi

Co-Founder & CGO of huneety

Manindra Majumdar

CEO of Tokenizer

Justin Henceroth

CEO of Zite

17:00 – 18:00

สถานเอกอัครราชทูตไทย 4 แห่ง ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ได้แก่ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และราชอาณาจักรสวีเดน ร่วมมือกันในการจัดตั้ง Thailand and the Nordic Countries Innovation Unit หรือ TNIU ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการพัฒนานวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศดังกล่าว มาร่วมอัพเดตบทบาทและภารกิจของ TNIU ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ และธุรกิจสตาร์ทอัพที่เน้นเรื่องความยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญ #GlobalHub #การลงทุน #การทูตนวัตกรรม

 

4 Thai embassies in the Nordic countries: the Republic of Finland, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Denmark, and the Kingdom of Sweden, have collaborated to establish Thailand and the Nordic Countries Innovation Unit or TNIU to promote cooperation in innovation development between Thailand and the aforementioned countries. Update on the roles and missions of TNIU in promoting technology cooperation, innovation, academic cooperation. and startup businesses that emphasizes on sustainability. #GlobalHub #Investment #InnovationDiplomacy

H.E. Mrs. Sirilak Niyom

Ambassador of Thailand to Denmark

H.E. Ms. Chavanart Thangsumphant

Ambassador of Thailand to Finland

H.E. Ms. Vimolbajra Ruksakiati

Ambassador of Thailand to Norway

H.E. Mrs. Kanchana Patarachoke

Ambassador of Thailand to Sweden

เมื่อพูดถึงนโยบายต่างประเทศ การทูตเป็นเครื่องมือหลักในการแสดงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของประเทศกับส่วนอื่นๆ ของโลก มารับฟังเอกอัครราชทูตและนักการทูตของฟินแลนด์ ฮังการี และอิสราเอล เกี่ยวกับความพยายามของแต่ละประเทศในการสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพ และการกระชับความสัมพันธ์กับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชีย รวมถึงแนวโน้มการเริ่มต้นในแต่ละประเทศและการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศนในการสร้างสตาร์ทอัพ #GlobalHub #การลงทุน #การทูตนวัตกรรม

 

When it comes to foreign policy, diplomacy is the primary tool for representing the overarching objectives and strategies that guide a country’s various interactions with the rest of the world. In this session, we will hear the Ambassadors and diplomats of Finland, Hungary and Israel discuss about the efforts of their respective countries to support the growth of startups and how they strengthen ties with international markets, particularly in Asia. During the discussion, the panellists will address the current startup trend in each country and the supports they have to strengthen the startup ecosystems. #BusinessPotential #InnovationDiplomacy

Dr. Yossapong Laoonual

Asst. to the President for Sustainability, King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) and Honorary Chairman, Electric Vehicle AAssociation of Thailand (EVAT)

Global Startup Hub เป็นกลไกสำคัญในการเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศที่มีความพร้อมและรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจสตาร์ทอัพในเอเชียมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นตัวอย่างไรภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฏหมาย ระเบียบ สิทธิพิเศษด้านการลงทุน และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง #ศักยภาพทางธุรกิจ #GlobalHub #การลงทุน

 

Global Startup Hub is an important mechanism to accelerate the growth of startups in order to develop an ecosystem that is ready and able to support the rapid expansion of startup businesses. How are startups in Asia preparing for a recovery after the easing of the COVID-19 situation whether in terms of infrastructure, laws, regulations, investment privileges and related policies? #BusinessPotential #GlobalHub #Investment

Ang Yan Lin

Assistant Director, Risk Capital & International, Action Community for Entrepreneurship (ACE)

Yvonne Yong Chuan Yin

Director, Digital Industry Development, Tech Ecosystem & Globalisation, Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)

Tetsuaki Miura

Director of Globaal Startup Promotion, Fukuoka City Government

Akiko Nakagawa

Global Startup Center, Fukuoka City

Ruyue Chen

Chief Executive Officer, TusPark WHA

เรากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่เหนือจินตนาการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมตาเวิร์ส ซึ่งกำลังเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจที่มาพร้อมกับโอกาส ทุกบริษัทพร้อมหรือยังสำหรับการสร้าง เมตาเวิร์ส และอะไรเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องรู้ก่อนการเปลี่ยนจากโลกจริงสู่จักรวาลนฤมิตรในครั้งนี้ #จักรวาลนฤมิตร #อารีเทค #มาร์เทค #บล็อกเชน #คริปโต #เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

We are plunging into the changes beyond our imagination with the technology and innovation of Metaverse. Metaverse is becoming a pivotal part of any business and bringing new opportunities. However, is every company fully prepared for Metaverse implementation? What should we all know prior to the transformation of the physical world to the Metaverse? #Metaverse #aritech #martech #blockchain #crypto #creativeeconomy

Dr. Karndee Leopairote

นักเทรดคริปโตมารวมตัวกันด่วน! Six Network เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโต รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการที่อาศัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การหาแนวโน้มตลาดคริปโต และการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญว่าตลาดคริปโตจะไปในทิศทางใด มารับฟังว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเปลี่ยนวิถีชีวิต การทำงาน การทำธุรกรรม และอื่นๆอีกมากมาย ได้อย่างไร พร้อมอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดของเทรนด์เมตาเวิร์ส #จักรวาลนฤมิตร #อารีเทค #บล็อกเชน #คริปโต

 

Crypto traders assemble! Six Network provides services revolving around blockchain and crypto technology. This includes building entrepreneurs who depend on relevant technologies, trends scanning, or expert predictions regarding crypto market. Listen to how blockchain technology will change the way we live, work, and transact—and much more. Tune in for the latest developments in the Metaverse trend. #Metaverse #aritech #blockchain #crypto

Vachara Aemavat

Co-founder, Co-CEO, Six Network Co., Ltd.

ปัจจุบันการลงทุนสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สยังคงอยู่ในขั้นเริ่มแรกเท่านั้น เพราะยังต้องมีการลงทุนและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันการใช้งานและการยอมรับเมตาเวิร์สในทุกด้าน การลงทุนดังกล่าวประกอบด้วยการพัฒนาฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย พลังการประมวลผล แพลตฟอร์มเสมือน จุดให้บริการชำระเงิน ข้อมูลขนาดใหญ่ และสินทรัพย์ดิจิตอล เมตาเวิร์สมีความพร้อมให้ลงทุนแล้วหรือไม่ แล้วนักลงทุนมองความเป็นไปได้ในการลงทุนในเมตาเวิร์สในประเทศไทยอย่างไร #จักรวาลนฤมิตร #อารีเทค #มาร์เทค #บล็อกเชน #คริปโต #เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

Investments in Metaverse-related businesses are still considered to be in its infancy. We need to invest and build other relevant infrastructures to wholistically drive Metaverse implementation and adoption. These investments include the development in hardware, network infrastructure, computational power, virtual platforms, payment gateways and platforms, big data, and digital assets. Is Metaverse investment-ready? How do the investors view Metaverse investments as a new business possibility in Thailand? #Metaverse #aritech #martech #blockchain #crypto #creativeeconomy

Paul Wan

A Plus Fintech Pte Ltd

เมตาเวิร์สเป็นพื้นที่เสมือนสำหรับการปฏิสัมพันธ์อย่างไร้รอยต่อในทันทีทันใดระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน โดยใช้เทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟ (Immersive) เช่น VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), MR (Mixed Reality) และ XR (Extended Reality) ที่เชื่อมต่อหากันด้วยอินเทอร์เน็ตระบบ 5G มาปลดปล่อยจินตนาการไปกับสตาร์ตอัพสายเลือดไทยด้านเมตาเวิร์สและดูว่าระบบนิเวศของไทยนำเสนอธุรกิจนวัตกรรมเมตาเวิร์สประเภทใดบ้าง #จักรวาลนฤมิตร #อารีเทค #มาร์เทค #บล็อกเชน #คริปโต #เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

The Metaverse is a virtual space for seamless real-time interaction between the real world and the virtual world. Such feat is enabled by immersive technologies such as VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), MR (Mixed Reality) and XR (Extended Reality), powered by the 5G internet. Unleash your imaginations with Thai Metaverse startups. What kind of innovative Metaverse businesses does the Thai ecosystem offer?

Chewin Sirisak

CEO of Metaverse Value Creator and Co-Founder of ERECTRUS and Founder of Nomono Co., Ltd.

Dr. Tanatip Suppradit (M.D.)

Vice Chairman, Chairman Of Executive Committee, Chief Executive Officer, Chief Hospital Group 1, Thonburi Healthcare Group PCL.

Nuttakorn Tungyoupuvadol

CPO & Co-Founder, Erectrus Co., Ltd.

เมตาเวิร์สนำเสนอความเป็นไปได้ไม่รู้จบสำหรับวงการศึกษา นักเรียนและอาจารย์สามารถใช้เมตาเวิร์สเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาและทักษะต่างๆ มาร่วมสนทนากันว่า เมตาเวิร์สจะปฏิวัติการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับอาจารย์และนักเรียนทั่วโลกได้อย่างไร #จักรวาลนฤมิตร #อารีเทค #มาร์เทค #เศรษฐกิจสร้างสรรค์ #เอ็ดเทค

 

The Metaverse offers endless possibilities for the education sector. Students and teachers could use the Metaverse to develop better understanding of course materials and practical skills. This panel will discuss how the Metaverse will revolutionize education and learning for educators and learners around the world. #Metaverse #aritech #martech #creativeeconomy #edtech

Asst. Prof. Dr. Antika Sawadsri

Dean, School of Architecture, Art, and Design, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

หนึ่งในเทคโนโลยีหลักที่ขับเคลื่อนเมตาเวิร์ส คือ บล็อกเชน ที่สามารถระบุความเป็นเจ้าของและยืนยันองค์ประกอบต่างๆ ในโลกดิจิทัล เมตาเวิร์ส บล็อกเชน เว็บ 3.0 มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร มีข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้งานบล็อกเชนในเมตาเวิร์ส มาฟังจากตัวจริงในวงการว่าเราต้องเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับบล็อกเชน และการนำไปใช้ #จักรวาลนฤมิตร #อารีเทค #บล็อกเชน #คริปโต

 

One of the critical technologies that drive Metaverse is blockchain which can identify ownerships and verify elements in the digital world. How are Metaverse, blockchain and web 3.0 revolving around one another? What are the insights and predictions about blockchain applications in the ubiquitous Metaverse domain? Hear from the blockchain honchos on what do we need to understand about blockchain including its applications. #Metaverse #aritech #blockchain #crypto

Krissada Rongrat

CTO - Head of Technology, BCI (Thailand) Co., Ltd.

Surasak Wanichwatphibun

CTO - Huawei Huawei Cloud Thailand

คริปโตและการประยุกต์ใช้ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ และได้เปลี่ยนโฉมชีวิตประจำวันของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านเมตาเวิร์ส ทำให้พวกเราทุกคนจำเป็นต้องมีความเข้าใจและมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของโลกคริปโต มาฟังกันว่าโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย นวัตกรรม การป้องกันการฉ้อโกง และระบบนิเวศจะจูงใจให้มีการใช้งานคริปโตได้อย่างไร #จักรวาลนฤมิตร #อารีเทค #มาร์เทค #บล็อกเชน #คริปโต

 

Crypto and applications of crypto technology have become more and more relevant which have drastically transformed our daily lives. With the rapid advancement of technologies, especially Metaverse, there is a strong need to have a better understanding and outlook of the future of crypto world. This keynote addresses how infrastructures, legislations, innovations, fraud prevention, and the ecosystem incentivize crypto assimilation. #Metaverse #aritech #blockchain #crypto

Rudy Shoushany

Founder of CryptoTalks

13:30 – 14:00

สายคริปโตห้ามพลาด! คริปโตเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการรักษาความปลอดภัยและถ่ายโอนด้วยการเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คริปโตเคอร์เรนซีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพที่จะสะเทือนเครือข่ายทางการเงินในปัจจุบันและพลิกโฉมรูปแบบธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะนำโอกาสมาให้โลกใหม่ของการเงินแบบไม่รวมศูนย์ (DeFi) ผู้เล่นตัวจริงในวงการจะมาพูดถึงความก้าวหน้าและนวัตกรรมล่าสุดในโลกคริปโต การใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง #จักรวาลนฤมิตร #อารีเทค #บล็อกเชน #คริปโต #ฟินเทค

 

This session is must for crypto enthusiasts! Cryptocurrency is a digital token that is secured and transferred cryptographically with blockchain technology. In recent years, it has gained increasing popularity with the potential to disrupt current financial networks and transform business models, opening opportunities to the new world of decentralized finance (DeFi). The real cryptocurrency players will share the latest advancement and innovations in crypto space, real-world application, including the opportunities and risks. #Metaverse #aritech #blockchain #crypto #fintech

Dr. Tunyawat Kasemsuwan

Global Innovation Director
Thai Union Group PCL.

Mr. Ho Ren Hua

CEO
Thai Wah PCL

Dr. Lalana Thiranusornkij

Head of Innovation and New Product Development
CPF Group

Innovate 360

ใครที่สนใจลงทุนและเก็งกำไรในเมตาเวิร์ส ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเสนอขายเหรียญครั้งแรก (ICO) แตกต่างจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) อย่างไร ว่าแต่… เมตาเวิร์ส คือการลงทุนเพื่อผลกำไรที่แท้จริงหรือเป็นเพียงแค่การหลอกลวง มาร่วมเปิดมุมมองและค้นหาคำตอบไปด้วยกัน #จักรวาลนฤมิตร #อารีเทค #มาร์เทค #บล็อกเชน #คริปโต

 

Anyone interested in investing and speculating on Metaverse needs to understand how the Initial Coin Offering (ICO) differs from the Initial Public Offering (IPO). Is it real or just a scam? Let’s open our perspectives and find answers together. #Metaverse #aritech #blockchain #crypto

Apinya Ruangthaveekoon

Managing Director, Kubix Digital Asset Co., Ltd.

Jittinun Chatsiharach

Chief Executive Officer, Token X Co., Ltd.

แม้ว่าเมตาเวิร์สจะเป็นวิธีการใหม่ในการดำเนินกิจการทางสังคม เศรษฐกิจ และความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ยังเลียนแบบวิถีโลกเก่าอันนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันและการขาดความคิดสร้างสรรค์ที่น่าเชื่อถือ แล้วการสร้างสรรค์อันมีค่าในโลกเมตาเวิร์สนั้นคืออะไร มาร่วมกันสร้างโลกใหม่ทั้งใบจากศูนย์แทนการอาศัยบรรทัดฐานที่ล้าสมัยด้วยมาร์เทค (MAR Tech) #จักรวาลนฤมิตร #มาร์เทค #เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

Although the Metaverse fundamentally changes our social, economic, and creative affairs, to some extent, it does mimic our old-world norms; thus, leading to inequality and the lack of credible creativity. What are valuable creations in the Metaverse world? Let’s create a whole new world from scratch instead of relying on outdated norms with the advancement of the relevant MAR Tech. #Metaverse #martech #creativeeconomy

Chutayaves Sinthuphan

Director of Khon Kaen Office, Creative Economy Agency (Public Organization)

คุณอิสระ ฮาตะ

NFT1

Alan Archapiraj

CEO & Co Founder, MAD Virtual Reality Studio Co., Ltd.

เมตาเวิร์สเป็นประสบการณ์ใหม่และน่าตื่นเต้นด้วยการใช้เทคโนโลยีมาร์เทค (MAR Tech) ซึ่งก้าวข้ามประสบการณ์สองมิติในปัจจุบันของเราในการท่องเว็บ ทำงาน เข้าสังคม และโต้ตอบกับผู้อื่น บางคนมองว่า เมตาเวิร์สเป็นอินเทอร์เน็ตที่มีตัวตนจับต้องได้และมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด จะมีสิ่งใดมาขวางทางโลกเมตาเวิร์สที่ปราศจากกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่ แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ในจักรวารคู่ขนานนี้ได้อย่างไร #จักรวาลนฤมิตร #มาร์เทค #บล็อกเชน #คริปโต #เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

The Metaverse is touted as a new, exciting, and immersive experience with MAR Tech. It goes beyond our current two-dimensional experience of browsing, viewing, working, socializing, and interacting with others. Some see the Metaverse as an internet with a tangible identity with limitless creativity. Will there be any obstacles standing in the way of the Metaverse – the world with no law or regulation and how will we live in these parallel universes? #Metaverse #martech #blockchain #crypto #creativeeconomy

Parin Sathianpagilanagorn

Executive Director of Multi Technology Expert Co., Ltd.

เมตาเวิร์สเป็นประสบการณ์ใหม่และน่าตื่นเต้นด้วยการใช้เทคโนโลยีมาร์เทค (MAR Tech) ซึ่งก้าวข้ามประสบการณ์สองมิติในปัจจุบันของเราในการท่องเว็บ ทำงาน เข้าสังคม และโต้ตอบกับผู้อื่น บางคนมองว่า เมตาเวิร์สเป็นอินเทอร์เน็ตที่มีตัวตนจับต้องได้และมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด จะมีสิ่งใดมาขวางทางโลกเมตาเวิร์สที่ปราศจากกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่ แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ในจักรวารคู่ขนานนี้ได้อย่างไร #จักรวาลนฤมิตร #มาร์เทค #บล็อกเชน #คริปโต #เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

The Metaverse is touted as a new, exciting, and immersive experience with MAR Tech. It goes beyond our current two-dimensional experience of browsing, viewing, working, socializing, and interacting with others. Some see the Metaverse as an internet with a tangible identity with limitless creativity. Will there be any obstacles standing in the way of the Metaverse – the world with no law or regulation and how will we live in these parallel universes? #Metaverse #martech #blockchain #crypto #creativeeconomy

Waritthi Teeraprasert

Acting Director of Business and Innovation Development, Creative Economy Agency (Public Organization)

Moderator: Pongsiri Hetrakul

Director, NYLON Thailand & Time Out Bangkok